Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Betelgeuse, Pulsating Variable Star (30 March 2018)

Local Τime 21:30 Greece, Distance: 497,95 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου