Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Moon, Illuminated: 92,4% (3 April 2018)

Local Τime 06:20 Greece, Distance: 387156,617 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου