Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Moon (22 June 2018)

Illuminated: 74,1%, Local Τime 22:00 Greece, Distance: 385166.098 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25" TeleVue Barlow 3X, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software, Capture Area=1936x1096


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου