Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

NGC 663 Lawnmower Cluster in Cassiopeia (24 July 2018)

Type: Open Star Cluster, Local Τime 04:30 Greece, Distance: 19385.8 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου