Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Moon, Illuminated: 97,5% (31 December 2017)

Τime 22:00 Larissa Greece, Distance: 351839,577 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου