Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Moon, Illuminated: 69,6% (26 January 2018)

Τime 19:15 Larissa Greece, Distance: 363730,492 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου