Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Catching Meteor, Orion Nebula, M42 (29 March 2018)

Local Τime 21:20 Greece, Distance: 1343,9 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου