Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Moon, Illuminated: 72,1% (7 March 2018)

Τime 05:15 Larissa Greece, Distance: 389646,864 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου