Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Jupiter, Saturn, Mars (9 May 2018)

Local Time 02:30 - 03:50 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Stacked Barlow TeleVue 3X, Barlow X-CEL 2X, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου