Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Close approach Moon and Saturn (11 March 2018)

Moon, Illuminated: 34,4%, Τime 05:00 Larissa Greece, Distance: 402463,032 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου