Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

M 25 Open Star Cluster (11 March 2018)

Local Τime 04:30 Greece, Distance: 1999,6 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου